English (UK)
Handlingsplan 2023 Laugstol AS

HMSK

HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet)- strategi

HMSK POLICY, - mål og handlingsplaner

Dokumentet beskriver Laugstols HMSK-policy, mål og handlingsplaner for året 2023. Policy ligger fast fra år til år, men mål og handlingsplaner revideres årlig, avhengig av hva som vurderes som viktig i forhold til evalueringer, revisjoner og konkrete hendelser året før. Styret i Laugstol AS godkjenner dokumentet før det iverksettes i Laugstols styringssystem

I Laugstol har vi valgt å se HMS- og kvalitetsarbeidet i sammenheng. Begge områder krever at man setter opp ambisiøse mål, har handlingsplaner for å oppnå målene og har systematikk og systemer for å sørge for at man observerer, lærer og korrigerer adferd for å oppnå målene.

Plan for HMSK i 2023 bygger i stor grad på de tiltakene som ble formulert i 2022. Årsaken er en erkjennelse at en del tiltak tar tid å implementere, og spesielt gjelder dette holdningsskapende tiltak. Vi trenger derfor mer tid til å jobbe med en rekke tiltak.

Vi har spesielt tro på tre tiltak i årets plan:

 1. Vi skal få bedre gjennomslag for det betydelige arbeidet som er lagt ned på å utvikle en bedriftskultur som understøtter bedriftens overordnede mål/strategi. I denne sammenheng er alle tiltak som bedrer kommunikasjonen internt i selskapet viktig og vi skal også ta oss tid til å ha fokus på små og store tiltak som gjør det gøy å gå på jobb!
 2. Vi må bli bedre på ressursplanlegging og struktur i prosjektgjennomføring. Vi har hatt for mange tilfeller hvor vi må drive brannslukking og skifte mannskap mellom ulike oppgaver og prosjekter. Dette er svært uheldig, både for sikkerhetsarbeidet, men også for effektivitet og økonomi. Det vil derfor innføres rutiner for ukemøter (Teams) og ressursplanlegging. Trolig er dette også svært positivt for å styrke lagfølelsen og behovet for å få informasjon om status i selskapet og status i sitt eget prosjekt. Merk også at 2023 blir et år hvor vi skal bruke et nytt ERP system og utforske hvordan dette skal brukes for å bli enda bedre på prosjektgjennomføring.
 3. Det vil rettes positivt søkelys på ansatte som har gode holdningene bl.a. innenfor HMS og som faktisk prioriterer etterlevelse av vedtatte arbeidsmetoder innenfor Laugstols virksomhet. Disse skal være rollemodeller og bidra til å fremme en «best practice» både for montører og prosjektledere. Disse personene skal da gis en spesiell oppmerksomhet og vi skal ha virkemidler hvor de får anledning til å lære opp andre. Et viktig forum for å fokusere på disse personene er de kvartalsvise «Prosjektlederforumene» som de faglige ansvarlige har ansvar for.   

Videre er forbedret prosjektstyring en prioritert oppgave for oss også i 2023, og fokus for oss blir naturlig nok den nye ERP systemet vårt.  Vi skal ha fokus på hvordan systemet kan hjelpe oss med bedre økonomioppfølging og rapportering i prosjektene, men også vår evne til best mulig disponere egne mannskaper, samt sørge for at disse er tilstrekkelig informert.

Vi er aktive i en sektor hvor HMS må prege all virksomhet. 3rbeidet vi utfører har mange faremomenter og våre ansatte skal komme hjem sikkert og trygt etter endt arbeidsdag. Laugstol arbeider alltid for effektivitet og lønnsomhet i prosjekter, men dette skal aldri foregå på bekostning av egne- og /eller oppdragsgiver/byggherres krav til ivaretakelse av god HMS.

 

2 Laugstol HMSK – mål for 2023

 

 1. Null skader og/eller alvorlige hendelser
 2. Minimum 2 innmeldte avvik / forbedringsforslag (FBF) pr ansatt
 3. ABS – vi skal gjennomføre minimum 6 stk. pr administrative stillinger (det er disse som utfører ABS). Dette tilsvarer ca. 200 stk. i 2023. Vi skal spesielt reflektere rundt risikoforståelse og etablering av barrierer
 4. Sykefraværet skal samlet være mindre enn 3,5 % - fokus skal først og fremst rettes mot de gruppene i selskapet som har høyest sykefravær

 

****************

 1. Faglig ledelse – vi skal ha økt fokus på faglig stolthet/utførelse (holdninger/kunnskap). Minimum 4 møter i «Prosjektlederforum» skal gjennomføres.  

 

****************

 1. Rutiner for ressursstyring og informasjon til egne team skal forbedres og det skal i større grad stilles krav til hvordan dette som et minimum skal foregå
 2. Forenkle og forbedre rapporteringsrutiner for å unngå store svingninger i rapportering av prosjektresultat. Fokus skal være på at den enkelte ansatte skal få informasjon om hvordan han bidrar til å nå selskapets mål. Et helt nytt rapporteringshierarki til alle ansatte (rollebasert) skal innføres i løpet av året.

 

***************

 1. Selskapet skal oppnå en sorteringsgrad på >82 %
 2. Selskapets skadestatistikk på bil skal ned og dette måles i hvilken skadeprosent vårt forsikringsselskap måler (skadekostnad i prosent av premie). Vi skal ned fra 96% i 2022 til 65% i 2023.