English (UK)
Handlingsplan 2021 Laugstol AS

HMSK

HMSK (helse, miljø, sikkerhet og kvalitet)- strategi

I Laugstol har vi valgt å se HMS- og Kvalitetsarbeidet i sammenheng. Begge områder krever at man setter opp ambisiøse mål, har handlingsplaner for å oppnå målene og har systematikk og systemer for å sørge for at man observerer, lærer og korrigerer adferd for å oppnå målene. 

Vi er aktive i en sektor hvor HMS må prege all virksomhet. Arbeidet vi utfører har mange faremomenter og våre ansatte skal komme hjem sikkert og trygt etter endt arbeidsdag. Laugstol arbeider alltid for effektivitet og lønnsomhet i prosjekter, men dette skal aldri foregå på bekostning av egne- og /eller oppdragsgiver/byggherres krav til ivaretakelse av god HMS.

Overordnede HMSK mål – Laugstol

For Laugstol gjelder følgende overordnede målsetning:

"Vi skal sørge for at Laugstol er en sikker og trivelig arbeidsplass uten skader og vi skal bry oss om hverandre. Våre arbeidsprosesser og rutiner skal minst oppfylle minstekrav i norsk lovverk. Vår påvirkning på miljø skal minimeres og alle ansatte skal ha et aktivt forhold til å søke forbedringer av arbeidsprosesser gjennom aktiv bruk av avvikssystem og interne revisjoner/evalueringer."

For å oppnå dette ønsker vi å prioritere følgende tiltak:

1. Vi må bli bedre på ressursplanlegging og struktur i prosjektgjennomføring. Vi har hatt for mange tilfeller hvor vi må drive brannslukking og skifte mannskap mellom ulike oppgaver og prosjekter. Dette er svært uheldig, både for sikkerhetsarbeidet, men også for effektivitet og økonomi. Det vil derfor innføres rutiner for ukemøter (Teams) og ressursplanlegging. Trolig er dette også svært positivt for å styrke lagfølelsen og behovet for å få informasjon om status i selskapet og status i sitt eget prosjekt.

2. Det vil rettes positivt søkelys på ansatte som har gode holdninger bl.a innenfor HMS og som faktisk prioriterer etterlevelse av vedtatte arbeidsmetoder innenfor Laugstols virksomhet. Disse skal være rollemodeller og bidra til å fremme en "best practice" både for montører og prosjektledere. Disse personene skal da gis en spesiell oppmerksomhet og vi skal ha virkemidler hvor de får anledning til å lære opp andre.

Videre er forbedret prosjektstyring en prioritert oppgave for oss i 2021, og vi kommer til å legge mer vekt på rammeavtaler og mindre prosjekter. Årsaken til dette er intern kartlegging og erfaringer gjennom 2020, samt eksterne tilsyn/revisjoner, som gir oss klare og relativt enstemmige indikasjoner. Dette knytter seg spesielt til økonomioppfølging og rapportering i prosjektene, men også vår evne til best mulig disponere egne mannskaper, samt sørge for at disse er tilstrekkelig informert.